To which gharana does Kishori Amonkar belong?


To which gharana does Kishori Amonkar belong?
(A) Maihar
(B) Kirana
(C)Agra
(D) Jaipur

Answer: (D) Jaipur