‘Satyaartha Prakash’ was written by —

Tags

‘Satyaartha Prakash’ was written by —

(A) Vivekananda
(B) Dayananda Saraswati
(C) Rama Krishana Paramahansa
(D) Vinoba Bhave
Ans. (B)