In which jail was Vinayak Damodar Savarkar sent for life imprisonment?


In which jail was Vinayak Damodar Savarkar sent for life imprisonment?
(A) Beur Jail
(B) Cellular Jail
(C) Tihar Jail
(D) Alipore Central Jail

Answer: (B) Cellular Jail